Veilig Sportklimaat

Volley2b wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen.

De 10 Huishoudelijke clubafspraken van Volley2B                                      

  1. Je bent onderdeel van een team, wij helpen en steunen elkaar zowel binnen als buiten het veld.
  2. Wij gaan plezierig om met gasten, teamgenoten en de begeleiding.
  3. Wij discrimineren, schelden, pesten of kwetsen anderen niet en gebruiken geen grof taalgebruik.
  4. In het kader van Fair Play geven de spelers en de coach/begeleider de tegenstander voor en na de wedstrijd een hand.
  5. Positief aanmoedigen van het team is zeer gewenst.
  6. Coachen laten we ALLEEN over aan de trainers/coaches.
  7. We hebben respect voor de scheidsrechter, accepteren ALLEMAAL ZONDER PROTEST zijn/haar beslissing.
  8. We gaan niet in discussie met (ouders van) de tegenstander over de wedstrijd.
  9. We hebben respect voor materialen en houden met zijn allen de zaal en kleedruimtes schoon, ook bij de uitwedstrijd.
  10. We bouwen bij thuiswedstrijden, indien nodig, het veld op of we ruimen na afloop van de laatste wedstrijd alles op.

Voor de meesten klinkt dit als logisch, maar soms is het goed dit even te memoreren.
PLEZIER IN VOLLEYBAL daar draait het om! 

 

Trainers/begeleiders en vrijwilligers


Verklaring omtrent gedrag
Met ingang van seizoen 2017-2018 moeten trainers/begeleiders en vrijwilligers die met Volley2b jeugdleden tijdens trainingen/ activiteiten en jeugdkamp omgaan een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben. Deze verklaring kan gratis via de vereniging worden aangevraagd.

Gedragscode voor begeleiders volleybal
Elke speler, trainer, begeleider en de meeste vrijwilligers bij Volley2b zijn tevens bondslid van de Nevobo en dienen zich te conformeren aan de gedragscodes van de bond.
In juni 2009 is het vernieuwde 'Reglement Ongewenst Gedrag' goedgekeurd in de  Bondsraad. Daarop volgend is de 'Gedragscode voor begeleiders in het volleybal'  aangepast naar ‘Leidraad gedrag trainers en begeleiders’.
In het 'Reglement Ongewenst Gedrag' staan de gedragsregels opgenomen waaraan begeleiders (waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder, zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar. De 'Leidraad gedrag trainers en begeleiders' geeft aanbevelingen waarmee overtreding van deze regels kan worden voorkomen. De grenzen van handelen worden met voorbeelden beschreven met als doel een handvat voor begeleider te geven. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

Begeleiders en vrijwilligers die geen lid zijn dienen een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond en dient hij/zij zich ook te houden aan de gedragscodes en -regels.

Vertrouwenspersoon

Volley2b wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen.
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. Volley2b probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen de vereniging.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot ongewenste omgangsvormen. De VCP van Volley2b is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers en vrijwilligers.
Onze VCP, Annelies Rutten, kan aangeschreven worden via
vertrouwenspersoon@volley2b.nl

Tevens kan contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo.
Via janine.pleizier@nevobo.nl of 06 46317335, kan men terecht met alle zaken of vragen over dit thema.